Szkłomania.pl Sp. z o.o.

Regulamin sklepu internetowego

§ 1
Postanowienia wstępne

 1. Właścicielem sklepu internetowego szklomania.pl jest Szkłomania.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Woli Załężnej 5, 26-300 Opoczno; KRS 0000689702 (Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział KRS), NIP 7681839396, REGON 367941528 zwana dalej dla potrzeb niniejszego regulaminu "sklepem Szklomania.pl”.

2. Sklep Szklomania.pl prowadzi sprzedaż za pośrednictwem sieci Internet i mieści się pod adresem elektronicznym: www.szklomania.pl
 
 
3. Dla realizacji niniejszego regulaminu ilekroć jest w nim mowa o formie pisemnej wystarczy by którakolwiek ze Stron złożyła drugiej stronie oświadczenie w formie maila wysłanego z adresu mailowego podanego w formularzu rejestracyjnym, chyba że regulamin wyraźnie zastrzega iż forma pisemna wymagana dla danego oświadczenia woli zachowana jest tylko i wyłącznie wskutek przesłania listem poleconym pisma na adres Strony. Za datę (moment) otrzymania przez stronę przeciwną tak złożonego oświadczenia woli przyjmuje się
a. datę (moment) wprowadzenie wiadomości (e-maila) do sieci (np. Internet)
 
 
§2
 
 
1. Wszystkie wymienione na stronie sklepu internetowego produkty, nazwy oraz znaki towarowe są użyte w celach identyfikacji określonego produktu i są zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli, toteż ich kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie w innych celach przez użytkowników strony sklepu Szklomania.pl jest zabronione
 
 §3
 
 
1. Prezentowane towary i cenniki znajdujące się na stronie internetowej sklepu „Szklomania.pl” nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego, są tylko i wyłącznie zaproszeniem do składania ofert
 
 
2. Rzeczywisty wygląd towaru może różnić się od produktów prezentowanych na zdjęciach w sklepie Szklomania.pl.
 
 
3. Sklep Szklomania.pl mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantuje, że publikowane dane techniczne i opisy pochodzące ze stron internetowych producentów nie zawierają braków lub błędów.
 
 
4. Rozbieżności wymienione w pkt 2 i 3 nie są podstawą jakichkolwiekk roszczeń wobec Sklepu Szklomania.pl w szczególności nie są podstawą do żądania wymiany towaru na inny na koszt sklepu Szklomania.pl.
 
 §4
 
 
1. Przedmiotem działalności sklepu internetowego jest sprzedaż nowego asortymentu jakim są fototapety, panele szklane oraz lustra
 
2. Fototapety, panele szklane oraz lustra sprzedawane są na sztuki chyba że co innego wynika z karty towaru umieszczonej na stronie internetowej sklepu Szklomania.pl.
 
3. Fototapety, panele szklane oraz lustra przeliczne są w metrach kwadratowych chyba że co innego wynika z karty towaru umieszczonej na stronie internetowej sklepu Szklomania.pl
 
4. Jeżeli Klient zamówi taką ilość szkła która jest mniejsza niż 0,23 m2 ilość ta zostanie zaokrąglona do 0,23 m2
 
5. Szczegółowy spis produktów i ich ceny jednostkowe znajdują się na stronie internetowej sklepu Szklomania.pl. Podane tam ceny są cenami brutto i zawierają podatek od towarów i usług według stawki określonej odrębnymi przepisami obowiązującej chwili składania zamówienia.
 
6. Wskazane w pkt 5 ceny nie obejmują opłat dodatkowych jakie zobowiązany jest ponieść Klient na mocy niniejszego Regulaminu, w szczególności nie obejmują kosztów transportu zamówionych towarów do miejsca wskazanego przez Klienta, kosztów transferu środków pieniężnych na konto bankowe sklepu Szklomania.pl, kosztów zawarcia umów kredytowych.
 
7. Opłaty dodatkowe wskazane w pkt 6 będą przez sklep Szklomania.pl według swego wyboru wliczone w cenę zamawianych przez Klienta towarów lub wyodrębnione jako dodatkowa jedna lub kilka pozycji na dokumencie potwierdzającym dokonanie transakcji sprzedaży.
 
8. Jeżeli po złożeniu zamówienia, a przed otrzymaniem towaru, stawka podatku VAT ulegnie zmianie Klient obowiązany jest do zapłaty ceny brutto uwzględniającej nową stawkę podatku VAT.
 
9. Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez Klienta chyba że Klient nie potwierdzi zamówienia w ciągu 48 godzin od wysłania do niego linku aktywacyjnego lub sklep Szklomania.pl mimo potwierdzenia zamówienia przez Klienta nie posiada już partii towarów objętej tą ceną.
 
10. W sytuacji wskazanej w pkt 8 Sklep Szklomania.pl w miarę możliwości zobowiązuje się do kontaktu z Klientem celem potwierdzenia zamówienia lub ustalenia nowej ceny na towary znajdujące się w zamówieniu.

Rejestracja w sklepie Szklomania.pl i ochrona danych osobowych
 
§5
 
 
1. Każdy użytkownik (Klient) może dokonać rejestracji na stronie sklepu Szklomania.pl zakładając swoje konto poprzez wypełnienie stosownego formularza i podanie wymaganych w formularzu danych.
 
2. Rejestracja konta użytkownika jest dobrowolna oraz bezpłatna.
 
3. Konto użytkownika może zostać zablokowane przez Administratora lub usunięte bez wcześniejszego uprzedzenia jeżeli Administrator stwierdzi jednostronnie:
- złamanie postanowień niniejszego Regulaminu przez użytkownika,
- działanie użytkownika naruszające normy prawa powszechnie obowiązującego
- działanie użytkownika sprzeczne z dobrymi obyczajami
 
4. Usunięcie konta użytkownika powoduje usunięcie wszystkich podanych przez niego danych poza danymi które muszą pozostać w bazie, gdy użytkownik dokonał transakcji zakupu towarów oferowanych w sklepie Szklomania.pl.
 
5. Użytkownik (Klient) który nie dokonał rejestracji swojego konta może dokonywać w sklepie Szklomania.pl zakupów towarów, ale będzie każdorazowo musiał wypełnić formularz podając wymagane dane do realizacji transakcji zakupu.
 
 §6
 
 
1. Dane osobowe podane w formularzach rejestracyjnych na stronie sklepu Szklomania.pl są przetwarzane przez Szkłomania.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Woli Załężnej 5, 26-300 Opoczno w celach realizacji zamówienia (umowy sprzedaży) na co Klient wyraża bezwarunkową zgodę poprzez ich podanie.
 
2. Podając dane osobowe, o których mowa w pkt 1, Klient wyraża bezwarunkową zgodę na:

a. przetwarzanie danych przezw Szkłomania.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Woli Załężnej 5, 26-300 Opoczno celach marketingowo-promocyjnych
b. przekazanie swojego adresu e - mail do Grupa Allegro Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu oraz na przetwarzanie przez sklep Szklomania.pl oraz Grupa Allegro Sp. z o.o., danych osobowych Klienta w celu wypełnienia ankiety z opinią o dokonanej transakcji w Sklepie Szklomania.pl oraz potwierdzenia objęcia transakcji Programem Ochrony KUpujących zgodnie z warunkami określonymi w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024).
   
3. Podając dane osobowe , o których mowa w pkt 1, Klient wyraża bezwarunkową zgodę na otrzymywanie korespondencji reklamowej, handlowej i innej jaka jest związana z bieżącym jak i przyszłym funkcjonowaniem sklepu Szklomania.pl i Szkłomania.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Woli Załężnej 5, 26-300 Opoczno w formie elektronicznej na podany w formularzach adres mailowy oraz w formie papierowej na podany adres zamieszkania bądź adres do korespondencji.
 
4. Klient sklepu Szklomania.pl wyraża zgodę na nieodpłatne korzystanie, rozpowszechnianie, publikowanie, kopiowanie, modyfikowanie przez właściciela strony pod którą działa sklep Szklomania.pl wszelkich, poza danymi osobowymi, informacji zamieszczonych przez niego na stronie sklepu Szklomania.pl, a w szczególności nick-ów, opinii, wypowiedzi i innych materiałów.
 
5. Każdemu Klientowi przysługuje prawo wglądu w zgromadzone przez sklep Szklomania.pl jego dane osobowe, prawo ich przeglądania i poprawiania oraz prawo do wniesienia pisemnego żądania o zaprzestanie wykorzystywania jego danych osobowych do celów określonych w pkt 2 i 3.
 
6. Żądanie o którym mowa w pkt 5 wymaga dla swej skuteczności wysłania listem poleconym na adres siedziby sklepu Szklomania.pl.
 
Realizacja zamówienia
 
 §7
 
 
1. Sklep Szklomania.pl realizuje zamówienia zawsze jednorazowo - poprzez jednorazową wysyłkę kurierską całości zamówionego towaru chyba że co innego wynika z indywidualnych ustaleń pomiędzy sklepem a Klientem. Ustalenia te dla swej ważności wymagają formy pisemnej i muszą zawierać postanowienia o pokryciu przez Klienta dodatkowych kosztów transportu powstałych wskutek podziału zamówienia na części.
  
2. Jeżeli w trakcie kompletacji okaże się, iż z przyczyn technicznych, zasad prawidłowego pakowania towaru zapobiegającego uszkodzeniom w transporcie, nie jest możliwe wysłanie do Klienta całości zamówienia na ustalonej w zamówieniu ilości palet (paczek) Sklep Szklomania.pl pisemnie informuje o tym fakcie Klienta.
 
3. Pisemny brak zgody Klienta na obciążenie dodatkowymi kosztami o których mowa w pkt 6 powoduje skompletowanie zamówionego towaru na takiej ilości palet (paczek) jak w pierwotnym zamówieniu ale zwalnia sklep Szklomania.pl z odpowiedzialności za uszkodzenia towaru powstałe w transporcie. Tym samym Klient traci prawo reklamacji uszkodzonego towaru jeżeli uszkodzenie powstało w transporcie wskutek niewłaściwego ułożenia towarów.
 
 §8
 
 
1. Czas kompletacji i dostarczenia zamówionego towaru podany na stronie sklepu Szklomania.pl przy poszczególnych towarach ma charakter orientacyjny. Sklep Szklomania.pl mimo dołożenia należytej staranności może nie dochować tak określonego terminu.
 
2. Jeżeli zamówienie Klienta składa się z towarów, których podany orientacyjny czas kompletacji jest różny, przyjmuje się, iż czas kompletacji całego zamówienia wynosi tyle, ile wynosi najdłuższy z podanych czasów kompletacji.
 
3. Przekroczenie czasu kompletacji, o którym mowa w pkt 1 i 2, nie rodzi po stronie sklepu Szklomania.pl żadnej odpowiedzialności odszkodowawczej, ani nie może być powodem odstąpienia od umowy przez Klienta z zastrzeżeniem pkt 4 i 5.
 
4. Szklomania.pl jest zobowiązany poinformować jednak każdorazowo Klienta pisemnie, jeżeli przewidywany czas kompletacji zamówienia przekroczy czas określony na stronach o co najmniej 14 dni
 
5. Jeżeli jednak przekroczenie czasu kompletacji, o którym mowa w pkt 1, wyniesie więcej niż 21 dni Klient ma prawo od zawartej umowy sprzedaży odstąpić.
 
Dostawa przesyłki i odbiór osobisty
 
 §9
 
 
1. Po skompletowaniu zamówienia Klienta towar
a. może być przez Klienta odebrany osobiście w siedzibie sklepu Szklomania.pl znajdującej się Woli Załężnej 5, 26-300 Opoczno lub
b. jest dostarczany Klientowi za pośrednictwem zewnętrznej firmy kurierskiej UPS lub innej wg wyboru sklepu Szklomania.pl, zwanej dalej Kurierem, wykonującej odpłatnie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej na rzecz sklepu Szklomania.pl przewóz towarów do jego Klientów na wskazany przez Klienta adres dostawy
z zastrzeżeniem pkt 2 i 3
 
 
2. Wysyłka towaru lub odbiór osobisty jest możliwy tylko gdy spełnione są następujące warunki:
- w przypadku wyboru formy płatności przelew tradycyjny – kwota zadatku zabezpieczającego wykonanie umowy przez Klienta wpłynęła no konto sklepu w kwocie zgodnej z fakturą pro forma 
 
3. Dostawa towaru następuje po telefonicznym lub pisemnym uzgodnieniu przez sklep Szklomania.pl terminu wysyłki zamówionego towaru.
 
§10

1. Ceny prezentowane przez sklep Szklomania.pl przy oferowanych towarach nie obejmują kosztów transportu zamówionych towarów w miejsce dostawy wskazane przez Klienta.
 
2. Klient obowiązany jest pokryć koszty transportu w kwotach wskazanych w niniejszym Regulaminie.
 
 §11

1. Przesyłki dostarczane są przez Kuriera w dniach roboczych po uprzednim telefonicznym kontakcie z Klientem celem ustalenia godziny dostarczenia.
 
2. Klient obowiązany jest dostosować się do ustaleń z Kurierem określających termin oraz godzinę dostarczenia zamówienia pod wskazany adres i odebrać przesyłkę osobiście lub zapewnić jej odbiór przez osobę upoważnioną, po uprzednim kontakcie ze sklepem Szklomania.pl.
 
3. Kurier nie wnosi towaru do domu i lokalu Klienta. Klient obowiązany jest tą czynność wykonać własnym staraniem i na własne ryzyko.
 
4. Odbierający przesyłkę obowiązany jest posiadać przy sobie dowód osobisty celem jego okazania kurierowi i wpisania w list przewozowy.
 
5. Jeżeli Kurier nie zastanie Klienta pod adresem dostawy mimo wcześniejszego telefonicznego poinformowania Klienta, awizuje przesyłkę i wskazuje miejsce, gdzie Klient może ją odebrać.
 
6. Przesyłkę awizowaną Klient zobowiązany jest odebrać na własny koszt i własnym staraniem w terminie 2 dni roboczych od daty wystawienia awizo. Po upływie tego terminu następuje anulowanie zamówienia, a kosztami zwrotu przesyłki do magazynów sklepu Szklomania.pl oraz ewentualnymi kosztami składowania przesyłki przez Kuriera obciążany zostaje Klient z zastrzeżeniem pkt 7
 
7. Jeżeli Klient żąda ponownej dostawy przesyłki obowiązany jest do pokrycia kosztów ponownego dostarczenia przesyłki oraz ewentualnych kosztów składowania przesyłki przez Kuriera.
 
8. Ponowna dostawa o której mowa w pkt 7 może nastąpić po wyrażeniu na nią zgody przez sklep Szklomania.pl i po wpływie odpowiedniej kwoty na konto sklepu.
 
9. Odbierając przesyłkę, Klient zobowiązany jest złożyć czytelny podpis na liście przewozowym, wpisać numer swojego dowodu osobistego, jeżeli stan zewnętrzny przesyłki i jej zawartość nie budzą jego wątpliwości, z zachowaniem postanowień §13.
 
10. Sklep Szklomania.pl może uzależnić wysyłkę zamówionego towaru od ustanowienia przez Klienta kaucji na koszty transportu powrotnego do magazynów sklepu jeżeli Klient mimo kontaktu ze strony Kuriera przesyłki nie odbierze.
 
11. Kaucja zabezpiecza odbiór zamówionego towaru przez Klienta i podlega wpłacie na rachunek bankowy sklepu Szklomania.pl przed wydaniem towaru Kurierowi.
 
12. Jeżeli Klient nie odbierze przesyłki w trybie opisanym w §12 pkt 1 – 8 kaucja ulega przepadkowi na rzecz sklepu Szklomania.pl bez informowania Klienta o tym fakcie. W pierwszej kolejności sklep pokrywa z niej koszty transportu powrotnego przesyłki do swoich magazyn.
 
13. Jeżeli Klient odbierze przesyłkę dla której ustanowiono zabezpieczenie w postaci kaucji sklep Szklomania.pl obowiązany jest zwrócić kaucję Klientowi w terminie 3 dni roboczych od daty, kiedy dowiedział się, iż Klient przesyłkę odebrał.
 
§12

1. Klient po otrzymaniu przesyłki sprawdza stan przesyłki (ew. uszkodzenia) i zgodność jej zawartości z dokumentem przewozowym oraz handlowymi dołączonymi do przesyłki (zamawiane towary i ich ilości). Wszelkie zastrzeżenia odnośnie stanu przesyłki muszą być opisane w protokole niezgodności lub na liście przewozowym w obecności kuriera i opatrzone jego podpisem, z zastrzeżeniem punktów 3 - 5.
 
2. Niezachowanie postanowień pkt 1 powoduje utratę przez Klienta wszelkich roszczeń reklamacyjnych dotyczących tej przesyłki w zakresie wad jakie Klient przy dołożeniu należytej staranności, mógł wykryć przyjmując i badając przesyłkę w sposób określony w niniejszym regulaminie.
 
3. W przypadku towarów dostarczonych na paletach należy obejrzeć je z zewnątrz, czy paleta lub pudełka nie zostały uderzone, a opakowanie nie posiada zewnętrznych uszkodzeń.
 
4. Jeżeli stan wizualny przesyłki paletowej nie budzi zastrzeżeń Klient w liście przewozowym wpisuje: „Towar przyjęto warunkowo bez sprawdzenia. Nie stwierdzono zewnętrznych uszkodzeń.”
 
5. Dokładne sprawdzenie zawartości palety i wnętrza opakowań zbiorczych znajdujących się na tej palecie Klient zobowiązany jest dokonać w terminie 2 dni od daty dostawy (kontrola szczegółowa).
 
6. Jeżeli stan przesyłki po kontroli szczegółowej budzi zastrzeżenia, Klient obowiązany jest niezwłocznie po kontroli, nie później niż 2 dni od daty dostawy, złożyć do sklepu Szklomania.pl zgłoszenie reklamacyjne z zachowaniem zasad wskazanych w §14.
 
7. Rozpatrując reklamację o której mowa w pkt 6 sklep Szklomania.pl może żądać od Klienta zdjęć uszkodzonego towaru oraz innych danych pozwalających rozpatrzyć reklamację Klienta, ale również pozwalających sklepowi Szklomania.pl dojść roszczeń przysługujących mu od Kuriera uszkodzonego towaru na podstawie umów zawartych pomiędzy sklepem a Kurierem.
 
8. Brak współdziałania Klienta ze sklepem Szklomania.pl, w zakresie żądań sklepu Szklomania.pl kierowanych do Klienta,w szczególności niewykonanie poleceń sklepu w terminie 7 dni od daty ich przesłania w formie pisemnej Klientowi, uważa się za rezygnację Klienta z roszczeń reklamacyjnych.
 
§13

1. Odbiór osobisty towaru możliwy jest w magazynie sklepu Szklomania.pl będącym magazynem Szkłomania.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Woli Załężnej 5, 26-300 Opoczno po uprzednim uzgodnieniu terminu odbioru.
 
2. W przypadku odbioru osobistego, Klient obowiązany jest sprawdzić odbierany towar pod względem ilościowym i jakościowym w momencie wydania go z magazynów sklepu Szklomania.pl.
 
3. Brak zastrzeżeń ilościowych i jakościowych Klienta, co do odbieranych osobiście zamówionych towarów w momencie wydania ich z magazynów sklepu Szklomania.pl powoduje utratę przez Klienta wszelkich roszczeń reklamacyjnych dotyczących tych towarów w zakresie wad, jakie Klient, przy dołożeniu należytej staranności, mógł wykryć przyjmując i badając te towary.
 
4. W chwili odbioru na Klienta przechodzi ryzyko uszkodzenia lub przypadkowej utraty zamawianych towarów.
 
5. W przypadku odbioru towarów osobiście przez Klienta w magazynach sklepu Szklomania.pl nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe podczas transportu towaru do miejsce zamieszkania Klienta.
 
Reklamacje, Niezgodność towaru z umową
 
§14

1. Klient może złożyć reklamację na dostarczony przez sklep Szklomania.pl towar z zachowaniem terminów i zasad opisanych w innych częściach regulaminu lub wskazanych w przepisach prawa powszechnie obowiązującego, jeżeli towar posiada wady uniemożliwiające zgodne z jego przeznaczeniem wykorzystanie.
 
2. Sklep Szklomania.pl nie odpowiada za wady towaru opisane w pkt 1 jeżeli:
a. Klient nie zachował procedury opisanej w §12 dotyczącej sprawdzenia i odbioru przesyłki od kuriera, a wada polega na mechanicznym uszkodzeniu dostarczonych elementów
b. Klient nie dochował obowiązku określonego w §12 pkt 5 (kontrola szczegółowa przesyłki), a wada polega na mechanicznym uszkodzeniu dostarczonych elementów lub też dostarczony towar ma wadę, którą Klient byłby w stanie wykryć gdyby należycie zbadał rzecz dostarczoną przez sklep Szklomania.pl
c. Klient nie sprawdził towaru przy odbiorze osobistym zgodnie z zasadami określonymi w §13 a wada polega na mechanicznym uszkodzeniu zakupionych elementów
d. Klient nie sprawdził i nie porównał dostarczonego towaru pod względem odcienia, koloru, wymiaru, i innych parametrów dostarczonych elementów przed ich zamontowaniem lub innym trwałym połączeniem z podłożem.
e. Klient nie posiada dowodu zakupu reklamowanego towaru w sklepie Szklomania.pl

3. Reklamacje złożone przez Klienta będącego Konsumentem tzn. osobą fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową podlegają rygorom ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002. W pozostałych przypadkach znajdują zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i innych ustaw powszechnie obowiązujących.
 
4. Klient wyraża zgodę aby wszelka korespondencja dotycząca skutecznie złożonych i rozpatrywanych przez sklep Szklomania.pl reklamacji oraz korespondencja dotycząca skutecznie złożonej i rozpatrywanej przez sklep Szklomania.pl reklamacji z tytułu niezgodności towaru z umową była przesyłana na adres e-mail Klienta wskazany podczas składania zamówienia. Przyjmuje się iż wysłanie poczty e-mail na adres, o którym mowa w zdaniu poprzednim uważa się za skuteczne doręczenie w momencie wprowadzenia wiadomości do sieci (np. Internet).
 
5. Sklep Szklomania.pl może według swego wyboru zrezygnować w całości lub w części z zasad opisanych w pkt 4 i stosować tryb rozpatrywania reklamacji tradycyjny związany z wysyłaniem Klientowi pism listem poleconym.

Gwarancja
 
§15

1. Towary umieszczone na stronach sklepu Szklomania.pl objęte są poza rękojmią i odpowiedzialnością sklepu z tytułu niezgodności towaru z umowa również gwarancją producenta, ale tylko w przypadkach, w których taka gwarancja została wyraźnie udzielona.
 
  
Odstąpienie od umowy i reklamacje
 
§16
 
1. Odstąpienia od umowy będą uwzględniane i możliwe tylko i wyłącznie w przypadku, kiedy produkcja zamówienia nie została rozpoczęta. Każdy produkt zakupiony w serwisie Szklomania.pl, wykonywany jest na indywidualne zlecenie klienta. Reklamacje i zwroty będą rozpatrywane tylko w przypadku niezgodności produktu z zamówionym lub w przypadku uszkodzonego, zniszczonego bądź towaru niezgodnego z opisem.
 
2. Zwracany lub reklamowany towar nie może posiadać znaków użytkowania, powinien
być kompletny i odesłany w opakowaniu umożliwiającym bezpieczny transport. Wszelkie odstępstwa od tej reguły powodują, że zwrot lub reklamacja nie będą uznawane.
 
3. Wpłacona przez klienta należność za towar zostanie zwrócona w ciągu 14 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez klienta.
 
4. W przypadku zwrotów lub reklamacji klient odsyła towar na własny koszt w ciągu 14 dni kalendarzowych licząc od dnia zgłoszenia reklamacji. Niezachowanie tego terminu skutkować może odmową przyjęcia zwrotu bądź reklamacji. Sprzedający nie jest zobowiązany do przyjęcia przesyłki nadanej za pobraniem, a wszelkie koszta z tego tytułu ponosi klient.
 
5. Na odstępującym od umowy spoczywa obowiązek dostarczenia towaru wraz z kopią odstąpienia od umowy do siedziby firmy Sprzedawcy, w terminie do 14 dni roboczych od otrzymania produktu (liczy się data nadania).
 
§17

1. Zwracany w trybie opisanym w § 16 Regulaminu towar zostanie przyjęty przez sklep Szklomania.pl tylko wtedy, gdy nie będzie nosił śladów użytkowania.
 
2. Zwracany towar nie może nosić żadnych śladów użytkowania w szczególności śladów wskazujących na próby jego montażu.
 
3. Zwracany towar musi być kompletny tzn towar zwracany przez Klienta do sklepu Szklomania.pl musi być całkowicie ilościowo i asortymentowo zgodny z towarem zamówionym przez Klienta i dostarczonym za pośrednictwem Kuriera
 
4. Sklep Szklomania.pl zastrzega sobie prawo dokładnej kontroli zwracanego towaru niezwłocznie po jego otrzymaniu nie później niż w terminie 7 dni od daty otrzymania przesyłki ze zwracanym towarem.
 
5. Jeżeli towar w ocenie sklepu Szklomania.pl nie spełnia warunków wskazanych w pkt 1 - 3 sklep stawia do dyspozycji Klienta towar informując go niezwłocznie w formie pisemnej o tym fakcie.
 
6. Jeżeli kontrola o której mowa w pkt 4 w zakresie wymogów opisanych w pkt 1 - 3 wypadła pomyślnie sklep Szklomania.pl zwróci Klientowi kwotę równą wartości zamówionego towaru bez uwzględniania do zwrotu kosztów transportu lub przekazania zapłaty za pobraniem.
 
7. Zwracana kwota zostanie przelana na rachunek bankowy wskazany przez Kupującego w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy niezwłocznie nie później niż w terminie 10 dni od daty dokonania kontroli zwracanego towaru, o której mowa w pkt 4, ale nie wcześniej niż po podpisaniu i odesłaniu przez Klienta dokumentów faktur korygujących dotyczących zwrotu towaru w trybie odstąpienia od umowy.
 
8. Sklep Szklomania.pl nie przyjmuje zwrotów części zamówionych towarów w trybie odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej przez Klienta na odległość.

Faktury
 
§18

1. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT dokumentująca dokonane między stronami czynności.
 
2. Faktura VAT wystawiana jest w chwili, gdy wszystkie zamówione przez klienta towary są skompletowane i gotowe do wysyłki chyba że zgodnie z obowiązującymi przepisami powstaje konieczność wystawienia faktur częściowych, faktur dokumentujących przekazane na konto sklepu Szklomania.pl zaliczki etc

3. Komplet faktur przesyłany jest do Klienta wraz z zamówionym towarem, a w przypadku odbioru osobistego towarów w magazynach sklepu Szklomania.pl przekazywany jest Klientowi w chwili odbioru towaru.
 
Anulowanie zamówienia
 
§19

1. Sklep Szklomania.pl może anulować zamówienie, jeżeli:
a. w wyniku zachowania Kupującego, w szczególności przyjmującego postać zachowania obelżywego lub innego uwłaczającego godności nie jest możliwa wymiana korespondencji niezbędna do przeprowadzenia procedury realizacji zamówienia do końca,
b. Kupujący przeprowadził w ciągu ostatnich 6 miesięcy co najmniej 3 transakcje, które następnie zostały anulowane, nieodebrane lub co do których Klient odstąpił na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
 

Postanowienia końcowe
 
§20
 
 
1. Wszelkie spory wynikłe na tle realizacji umów sprzedaży zawartych za pośrednictwem strony internetowej sklepu Szklomania.pl Strony postanawiają załatwiać w sposób polubowny.
 
§21

1. W zakresie nie uregulowanym postanowieniami niniejszego regulaminu znajdują zastosowanie Kodeksu Cywilnego i innych przepisów powszechnie obowiązujących.

Data sporządzenia 13.08.2017
Status: wersja obowiązująca od 13.08.2017